Chuyên đề ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao

Việc quy đổi chứng chỉ tin học theo quy định tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp của cán bộ, công chức và viên chức, Bộ GD&ĐT cho biết, các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT).
Microsoft PowerPoint nâng cao
ü  Thiết kế nội dung và hình thức bài trình bày hiệu quả
      Biết cách xây dựng dàn bài (outline) trình chiếu hợp lý, dự kiến các điểm nhấn mạnh, các hiệu ứng sẽ sử dụng.
      Biết cách phân bố thời gian cho từng mục nội dung, cho mỗi trang chiếu.
      Hiểu vai trò của việc dùng đồ họa kết hợp với văn bản và mức độ chi tiết khi sử dụng đồ họa.
      Hiểu tầm quan trọng của việc tạo các hiệu ứng thị giác (dùng mẫu thiết kế nhất quán, độ tương phản màu hợp lý).
      Biết hiệu quả của việc chọn cỡ, phông chữ, dáng chữ, màu. Biết cách tiết chế sử dụng hiệu ứng động hoặc hiệu ứng chuyển trang.
ü  Định mẫu chung cho bài trình chiếu với Slide Master.
     Tạo mẫu thiết kế riêng với Slide Master
     Hiệu chỉnh các thành phần trên mẫu thiết kế đang có.
ü  Giới thiệu các cách đưa âm thanh vào bài trình chiếu
     Chèn trực tiếp
     Thông qua các hiệu ứng (chuyển cảnh, chuyển động đối tượng)
ü  Giới thiệu các cách đưa phim minh họa vào bài trình chiếu
     Chèn trực tiếp
     Thông qua điều khiển Windows Media Player và Shockware Flash Object
ü  Tạo phiên trình chiếu tùy chọn (Custom Show)
ü  Thiết lập cơ chế cho phiên trình chiếu
ü  Tạo các liên kết (Hyperlink) vào trang trình chiếu.
     Liên kết đến một slide trong bài trình chiếu
     Liên kết đến một Custom Show trong bài trình chiếu
     Liên kết đến một bài trình chiếu khác
     Liên kết kết một địa chỉ trang web
     Tạo Action Buttons
ü  Triggers
ü  Sử dụng đồ thị, sơ đồ
      Biết cách định dạng tiêu đề, ghi chú, nhãn (dữ liệu, trục); thay đổi kiểu đồ thị; thay đổi cách bố trí, sắp xếp các cột, thanh trong một đồ thị.
      Biết cách định dạng cột, thanh, các giới hạn để in/hiển thị một ảnh; thay đổi tỉ lệ trên các trục: cực tiểu - cực đại (min-max), khoảng đánh dấu và hiện số.
      Biết cách tạo đồ thị bằng các công cụ có sẵn.
      Biết cách thêm, di chuyển, xóa các bóng trên đồ thị; thêm, di chuyển, xóa các ký hiệu kết nối trên sơ đồ khối.
ü  Một số thao tác trong khi trình chiếu
ü  Kiểm tra, in, trình diễn
·         Biết cách kiểm tra chính tả bài thuyết trình, sửa lỗi chính tả, xóa từ thừa; kiểm tra và chỉnh sửa các lỗi hiển thị tiếng Việt.
§   Biết cách thay đổi hướng trang thuyết trình (dọc, ngang); thay đổi kích cỡ trang.
§   Biết thực hiện các phương án in khác nhau: toàn bộ bài thuyết trình, các trang thuyết trình cụ thể, bản để phân phát, trang chú thích, dàn ý; chọn số lượng bản sao của bài thuyết trình.
§   Biết các cách trình chiếu bài thuyết trình (từ trang thuyết trình đầu tiên, từ trang thuyết trình hiện tại); cách chuyển tới trang thuyết trình tiếp theo, trang thuyết trình trước đó, trang thuyết trình được chỉ định trong khi trình diễn bài thuyết trình.

Microsoft Word nâng cao
ü  Các tùy chọn và xử lý văn bản tiện dụng
·         Các tùy chọn trong Options
·         AutoText và AutoCorect
·         Tạo các ghi chú (Comment)
·         So sách văn bản (Compare)
·         Ghi nhận sự thay đổi trên văn bản (Track Changes)
·         Bảo vệ văn bản (Protect)
·         Chèn các lưu đồ - sơ đồ (SmartArt)
·         Chèn một ứng dụng khác vào tài liệu
ü  Một số kỹ thuật xử lý nâng cao
§  Định dạng đoạn
+         Biết cách đặt cách dòng trong một đoạn: tối thiểu, chính xác, cố định
+         Biết cách áp dụng và loại bỏ các lựa chọn đánh số nhiều mức trong đoạn
+         Biết cách tạo, thay đổi và cập nhật kiểu dáng (style) ký tự, kiểu dáng đoạn
§  Chia cột
+         Biết cách trình bày văn bản thành nhiều cột. Biết cách thay đổi số cột, chèn, xóa một dấu ngắt cột.
+         Biết cách thay đổi độ rộng cột, thêm/loại bỏ đường ngăn giữa các cột.
§  Tạo bảng
+         Biết cách áp dụng định dạng tự động bảng, kiểu dáng bảng.
+         Biết cách thay đổi lề, căn lề, đổi hướng văn bản trong một ô.
+         Biết cách lặp lại tự động các dòng tiêu đề của bảng ở đầu mỗi trang.
+         Biết cách cho hoặc không cho phép cắt dòng khi sang trang.
+         Biết cách sắp xếp dữ liệu theo một cột, theo nhiều cột đồng thời.
+         Biết cách chuyển đổi văn bản thành bảng và ngược lại.
+         Biết cách nhúng một tệp bảng tính vào văn bản. Biết cách sử dụng các tính năng tính toán, biểu đồ của bảng tính cho tệp nhúng này.
§  Áp dụng mẫu
+         Biết khái niệm mẫu (template) và cách áp dụng mẫu cho văn bản.
+         Biết cách tìm và áp dụng mẫu có sẵn.
+         Biết cách tạo và lưu mẫu mới.
§  Biểu mẫu văn bản
+         Hiểu chức năng và cách dùng biểu mẫu (form).
+         Biết cách tạo, thay đổi một biểu mẫu bằng cách thay đổi thuộc tính của các trường như trường văn bản, hộp kiểm (check box), danh mục kéo xuống.
+         Biết cách thêm hướng dẫn cho một trường trong biểu mẫu (hiện trên thanh công cụ, kích hoạt bằng phím tắt).
+         Hiểu được cách đặt/hủy chế độ bảo vệ đối với một biểu mẫu.
§  Chèn ngắt đoạn/chương (section break)
§  Header and Footer
+         Thao tác chèn Header & Footer
-           Thao tác di chuyển giữa Header & Footer
-           Chèn thứ tự trang, chèn nội dung, chèn hình ảnh
-           Chèn thứ tự trang/tổng số trang
-           Tạo Header theo chương bài
+         Định dạng Header & Footer
+         Thao tác xóa Hearder & Footer
§  Tạo tiêu đề theo chương
§  Định lề chẵn/lẻ
§  Định dạng Style
+         Khái niệm về style
+         Sử dụng thư viện các style có sẵn
+         Tạo style
+         Chỉnh sửa hoặc xoá một style
+         Sử dụng style
§  Tạo bảng mục lục
§  Tổ chức Outline và di chuyển với Navigation Pane
§  Đóng dấu văn bản (WaterMark)
§  Đánh dấu vị trí (Bookmark) và tạo các liên kết (Hyperlink)
ü  Trộn thư (Mail Merge)
§  Giới thiệu
§  Chuẩn bị dữ liệu
§  Thao tác trộn thư, phong bì, nhãn
§  Sắp xếp và lọc dữ liệu
§  Sử dụng các qui luật khi trộn thư (Rules)
§  In.
ü  In tài liệu
Microsoft Excel nâng cao
ü  Các thủ thuật nâng cao trong Excel
§  Khai báo các thông số cần thiết trong Options
§  Thiết lập bảng tính, các thuộc tính của bảng tính
+         Biết cách thiết lập lại thanh công cụ, các tùy chọn tính toán, các nhóm lệnh
+         Biết cách xem và sửa đổi các thuộc tính của bảng tính.
+         Biết cách sử dụng một số phím và tổ hợp phím tắt trên bàn phím.
+         Biết cách chèn các trường vào đầu trang (header), cuối trang (footer)
§  Sử dụng mẫu (template)
+         Hiểu khái niệm mẫu. Biết cách tạo bảng tính dựa trên mẫu đang có.
+         Biết cách thay đổi một mẫu.
+         Biết cách lưu bảng tính như một mẫu.
§  Liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ ngoài
+         Biết cách nhập, sửa, hủy một siêu liên kết trong trang tính.
+         Biết cách liên kết dữ liệu bên trong một bảng tính, giữa các bảng tính, giữa bảng tính và các ứng dụng khác.
+         Biết cách cập nhật, hủy bỏ liên kết.
+         Biết cách nạp vào trang tính các dữ liệu từ tệp văn bản có đặt các dấu ngăn cách dữ liệu.
+         Biết cách nhập và xuất dữ liệu XML
§  Bảo vệ dữ liệu
+         Password (Open, Modify)
+         Protect (Sheet, Workbook)
+         Hide sheet
§  Khống chế dữ liệu nhập trong ô (Data Validation)
§  Đặt tên và quản lý tên vùng
§  Tạo và sử dụng danh sách động
§  Định dạng bảng tính theo điều kiện (Conditional Formatting)
ü  Các nhóm hàm nâng cao
§  Nhóm hàm kiểm tra thông tin (ISERROR)
§  Nhóm hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu (TEXT, VALUE)
§  Nhóm hàm thống kê có điều kiện
+         SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
§  Nhóm hàm tham chiếu và dò tìm
+         MATCH, INDEX, INDIRECT
+         COLUMN, COLUMNS, ROW, ROWS
§  Nhóm hàm xử lý ngày giờ
+         DATEDIF, EDATE, WEEKDAY, NETWORKDAYS
§  Nhóm hàm xử lý chuỗi
+         FIND
ü  Cơ sở dữ liệu trong Excel
§  Các khái niệm về cơ sỡ dữ liệu
§  Các dạng vùng tiêu chuẩn
§  Lọc dữ liệu
§  Rút trích
§  Các hàm thống kê liên quan tới CSDL
+         DCOUNT, DCOUNTA
+         DMAX
+         DSUM
+         DMIN
+         DAVERAGE
ü  Thống kê với lệnh DataTable
+         Data Table 1 biến
+         Data Table 2 biến
ü  Công thức mảng
§  Giới thiệu
+         Mảng 1 chiều
+         Mảng 2 chiều
§  Cách lập công thức mảng
§  Các phép toán luận lý trong công thức mảng
+         Kết hợp theo dạng
+         Kết hợp theo dạng HOẶC
ü  Tạo biểu đồ
§  Giới thiệu các loại biểu đồ
§  Tạo và định dạng biểu đồ
+         Thực hiện thao tác vẽ
+         Định dạng và hiệu chỉnh các tham số trên biểu đồ
+         Thay đổi vùng dữ liệu
ü  Lấy dữ liệu từ các nguồn khác
+         Web
+         Text
+         Access
ü  Sử dụng công cụ Add-In để thêm các hàm tự định nghĩa vào Excel
ü  Thống kê với lệnh Subtotal
ü  Thống kê với lệnh Consolidate
§  Từ 1 nguồn dữ liệu
§  Từ nhiều nguồn dữ liệu
ü  Thống kê, phân tích báo cáo với lệnh Pivottable
§  Từ 1 nguồn dữ liệu
§  Từ nhiều nguồn dữ liệu
ü  Biên tập và lần vết
§  Ghi chú, nhận xét, thay đổi (sửa, xóa) nội dung trang tính
+         Biết cách thêm, sửa chữa, xóa bỏ các nhận xét (comment), ghi chú (notes).
+         Biết cách hiện/ẩn các nhận xét, ghi chú.
+         Biết cách chấp nhận, từ chối các thay đổi trong trang tính.
§  Lần vết các thay đổi đối với bảng tính
+         Biết cách bật, tắt việc ghi vết thay đổi. Biết cách lần vết các thay đổi trong một bảng tính.
§  Biết cách so sánh và trộn các trang tính.


No comments:

Post a Comment

Giới thiệu tác giả

Khóa huấn luyện Shark Camp - Trại cá mập triệu đô

 Khóa huấn luyện Shark Camp - Trại cá mập triệu đô.  Trại huấn luyện cá mập triệu đô. Cách săn tìm kim cương bất động sản, huấn luyện thực t...

TIN TỨC MỚI NỔI BẬT